TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật di sản văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật di sản văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật di sản văn hóa 2001 sửa đổi ,bổ sung 2009

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 23...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---