TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giá. Hiển thị tất cả bài đăng

Văn bản hợp nhất số: 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư về Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và Giá dịch vụ chuyên ngành Hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngà...

Thông tư số: 53/2019/TT-BGTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành Hàng không tại Cảng Hàng không, sân bay Việt Nam

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  53/2019/TT-BGTVT Hà Nội ...

Luật Giá 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---