TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giao dục nghề nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giao dục nghề nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---