TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật luật sư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật luật sư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

  LUẬT VẠN THÔNG  - THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BTP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẤT...

Thông tư 02/2015/TT-BTP Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

  Thông tư 02/2015/TT-BTP Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

  Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng ...

Thông tư 10/2014/TT-BTP Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư 10/2014/TT-BTP Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư 19/2013/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

  Thông tư 19/2013/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Thông tư 02/2002/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

Thông tư 02/2002/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Ph...

Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

    Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định c...

Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Nghị định 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  Nghị định 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn phá...

Nghị định 131/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Nghị định 131/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư 

Nghị định 28/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

  Nghị định 28/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Nghị định 94/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

  Nghị định 94/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

Luật Luật sư năm 2006

  Luật Luật sư năm 2006

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001

  Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987

  Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987.    

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Luật sư - Năm 2023

Danh mục Văn bản quy phạm pháp hướng dẫn thi hành Luật Luật sư - 2022.

Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 3...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---