TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội,  ngày  26  ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---