TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 Về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

  VANTHONGLAW - Nghị định số  114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 Về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số  116/2020/QH14 của Quốc ...

Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 VANTHONGLAW - Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thông tư số: 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT và Thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 150/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 9 ...

Thông tư số: 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT và Thuế TNDN đối với Đài truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình, Đài phát thanh - Truyền hình Tỉnh, TP

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 55/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 n...

Văn bản hợp nhất số: 66/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  66/VBHN-BTC Hà Nội , ngày  19  th...

Thông tư số: 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số: 92/2013/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 t...

Công văn số: 8336/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8336/BTC-CST V/v Triển khai thực ...

Văn bản hợp nhất số: 12/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng ...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---