TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Tư pháp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Tư pháp. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13/01/2023 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI

 VANTHONGLAW - Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13/01/2023 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản, quyết định của Tòa án

  VANTHONGLAW - Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71...

Quyết định số 1017/QĐ-BTP ngày 13/6/2023 của Bộ tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tư pháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1017/QĐ-BTP ngày 13/6/2023 của Bộ tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh ...

Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ tư pháp về việc ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

VANTHONGLAW - Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ tư pháp về việc ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi...

Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

  VANTHONGLAW - Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật n...

Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ tư pháp về công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tư pháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ tư pháp về công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tư pháp

Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

VANTHONGLAW - Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm...

Công văn số 3956/BTP-HTQTCT ngày 18/9/2014 của Bộ Tư pháp

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn số 3574/BTP-HTQTCT ngày 23/9/2022 của Bộ Tư Pháp về Thời hạn sử dụng bản sao chứng thực

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 15/8/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tư pháp

 LUATVANTHONG   -  Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 15/8/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tư pháp

Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của CP về đăng ký và quản lý Hộ tịch.

Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của CP về đăng ký...

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Thông tư 04/2017/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  Thông tư 04/2017/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---