TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nhà ở. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nhà ở. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023

QUỐC HỘI   Luật số:         /2023/QH15   Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6     CỘNG HÒA X...

Quyết định số: 703/QĐ-TCQLĐĐ về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...

Thông tư số: 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0 7 /2019/TT-BTP Hà Nội, ngày  25  t...

Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

  BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng ...

Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0 5 /VBHN-BXD Hà Nội, ngày 0 9  thá...

Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

  BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 03 tháng ...

Thông tư số: 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  BỘ  XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  27/2016 / TT -B XD Hà Nội, ngày  ...

Nghị định số: 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...

Công văn số: 1436/BXD-QLN V/v: Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

  BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1436/BXD-QLN V/v: Thực hiện Luật Nh...

Luật Nhà ở 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0 9 /VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 0...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---