TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngành luật Hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngành luật Hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng

NGHỊ ĐỊNH Số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư.

NGHỊ ĐỊNH Số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư.

Mẫu ĐƠN KHỞI KIỆN Hành chính - Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP)

  Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP   ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Luật Quản lý nợ công năm 2017

  QUỐC HỘI ------- Luật số: 20/2017/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 10/2017/QH14 Hà Nội,  ngày  20  th...

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 87/2015/QH13 Hà Nội,  ngày 20 thán...

Luật Tố tụng hành chính năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---