TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; sửa đổi quyết định số 1395/QD-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

 VANTHONGLAW - Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ -  Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 20...

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho n...

Quyết định số 2866/QĐ-BCTngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ cộng hòa Ấn độ, cộng hòa In-đô-nê-xi-a, ma-lai-xi-a và cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2866/QĐ-BCTngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - V ề kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống ...

Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản thông tin và truyền thông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông -  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ tài chính - Về việc phê duyệt danh mục dự toán thực hiện chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ tài chính Việt Nam và Bộ tài chính Lào

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ tài chính - Về việc phê duyệt danh mục dự toán thực hiện chương trình hợp t...

Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VANTHONGLAW - Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời...

Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về môi trường giữa Bộ tài nguyên và môi trường nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và bộ môi trường nước Đại Hàn dân quốc

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - V ề việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện ...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ quốc phòng giai đoạn 2023-2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liê...

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính  - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh quảng ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - B an hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh quảng ninh t...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản thông tin và truyền thông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông -  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c...

Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Ban hành chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành công thương đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - B an hành chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ...

Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu ké...

Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ ngoại giao.

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại giao - V ề việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ c...

Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại Giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại Giao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại Giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ ch...

Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ -  về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu ké...

Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ - Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ quốc phòng giai đoạn 2023-2025

VANTHONGLAW - Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ - P hê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên ...

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---