TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tướng chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tướng chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi

  VANTHONGLAW - Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòn...

Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; sửa đổi quyết định số 1395/QD-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

 VANTHONGLAW - Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ -  Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 20...

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho n...

Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của ủy ban Châu Âu

  VANTHONGLAW - Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VANTHONGLAW - Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ quốc phòng giai đoạn 2023-2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liê...

Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh quảng ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - B an hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh quảng ninh t...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu ké...

Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ -  về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu ké...

Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ - Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ quốc phòng giai đoạn 2023-2025

VANTHONGLAW - Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ - P hê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên ...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW -  Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của ủy ban châu Âu

  VANTHONGLAW - Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V/v Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Miền Trung

  VANTHONGLAW - Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V/v Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Miền Trung

Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

VANTHONGLAW - Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T háo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất...

Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giao dịch điện tử

VANTHONGLAW - Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giao dịch điện tử

Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

  VANTHONGLAW - Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T háo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đ...

Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 15/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc thành lập hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 15/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc thành lập hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định...

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VANTHONGLAW - Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T iếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---