TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản quy phạm pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản quy phạm pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do tổng kiểm toán nhà nước ban hành

  VANTHONGLAW - Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy p...

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  VANTHONGLAW - Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

  VANTHONGLAW - Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật n...

Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

VANTHONGLAW - Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 16/5/2023 của Bộ tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---