Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang

 VANTHONGLAW - Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên truyền điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên bám sát phong trào, gần gũi, tiếp xúc với quần chúng; chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân và người lao động, từ đó tích cực phát hiện những sáng kiến hay, những nhân tố mới, mô hình mới và điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và nêu gương cho nhiều nơi, nhiều người học tập làm theo.

- Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, triển khai và thực hiện tốt quy trình: phát hiện, xây dựng - bồi dưỡng, bình chọn, giới thiệu - nhân rộng, biểu dương - tôn vinh, khen thưởng và học tập gương điển hình tiên tiến một cách thiết thực, hiệu quả.

- Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải gắn liền với việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn nhất định. Các gương điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đời sống xã hội để mọi người có thể học tập, làm theo.

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, trong đời sống xã hội.

2. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.

III. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG ĐIỂN HÌNH

1. Tiêu chuẩn chung

- Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị.

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.

- Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Một số lĩnh vực cụ thể

- Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

- Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển và bảo vệ kết cấu hạ tầng, công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông; công tác sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiêu dùng, lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu..., phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

- Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước.

- Trong lĩnh vực y tế: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

- Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

- Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh Hà Giang, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân.

- Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đất nước.

- Trong lĩnh vực đối ngoại: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, lao động… lồng ghép các mục tiêu phát triển và nhiệm vụ đối ngoại.

- Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số; các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông.

- Trong lĩnh vực cải cách hành chính: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

- Trong lĩnh vực an sinh xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Trong đời sống xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

IV. XÂY DỰNG VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐIỂN HÌNH

1. Phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện các gương điển hình tiên tiến.

- Đối với những điển hình tiên tiến cơ sở: Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để xây dựng các nhân tố mới phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển, trở thành những tấm gương lan tỏa trong sở, ngành, địa phương.

- Đối với những điển hình tiên tiến đã được Trung ương, tỉnh, ngành, địa phương công nhận và tuyên dương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh, toàn quốc.

- Hằng năm, toàn tỉnh có ít nhất 15 điển hình tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu; mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 điển hình tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 05 điển hình tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu và mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 02 điển hình tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu được tuyên truyền, nhân rộng.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích.

- Các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền; chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể, Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Cụ thể như:

+ Cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với: Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh vào năm 2025; phát hành ấn phẩm Điển hình tiên tiến gắn với Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phát động.

+ Các sở, ban, ngành, địa phương: Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh, cấp Nhà nước trên các báo, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

+ Tổ chức cho điển hình tiên tiến tiêu biểu giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực công tác và học sinh, sinh viên trong trường phổ thông, chuyên nghiệp để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ.

+ Đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức tuyên truyền: Sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động... Tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

- Bộ phận làm công tác Thi đua, khen thưởng tiếp tục tham mưu triển khai chương trình phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; là đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu, chú trọng đến các tập thể nhỏ, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các cơ quan, đơn vị.

5. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác Thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với một số sở, ngành, địa phương.

6. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, địa phương phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở địa phương mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện Kế hoạch có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh bố trí, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thuộc tỉnh để giới thiệu, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, gương điển hình xuất sắc tiêu biểu;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

- Thẩm định, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu theo quy định hiện hành.

- Tham mưu tổng kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, các ngành gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025. Lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan Báo chí xây dựng, tăng thời lượng, mở chuyên trang chuyên mục, sản xuất phóng sự, chương trình, đưa tin bài...; tuyên truyền về công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm; giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người học tập làm theo.

3. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông

- Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tin bài, thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức giao lưu nhằm cổ vũ, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đó phản ánh những thành quả đạt được của các phong trào thi đua.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố

- Chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương.

- Hằng tháng giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu nổi bật về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, lựa chọn tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh. Biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước (Đại hội thi đua yêu nước) giai đoạn 2021 - 2025 (vào Quý II/2025).

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền điển hình tiên tiến tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Định kỳ ngày 10 tháng 11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tốt các nội dung của Kế hoạch.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp huyện, cấp xã tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị thành viên đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến.

- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát hiện, tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến; chỉ đạo mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến trên các trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan thông tin đại chúng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây, là Kế hoạch Xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang của UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW, Vụ 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
- Các đơn vị thuộc Khối GƯTĐ của tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,NCPC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---