TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quy...

Kế hoạch số 270/KH-TANDTC ngày 20/5/2013 của Tòa án nhân dân - Đẩy mạnh kế cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 270/KH-TANDTC ngày 20/5/2013 của Tòa án nhân dân - Đẩy mạnh kế cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành tòa ...

Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2023

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiể...

Kế hoạch số 74/KH-TA ngày 26/3/2010 của TAND Tối cao tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2010)

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 74/KH-TA ngày 26/3/2010 của TAND Tối cao tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành tòa án...

Kế hoạch số 77/KH-TANDTC ngày 09/3/2016 của TAND Tối cao - Tổ chức hội nghị trực tuyển tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân và triển khai hướng dẫn của TAND Tối cao về thành lập các tòa chuyên trách trong các tòa án

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 77/KH-TANDTC ngày 09/3/2016 của TAND Tối cao - Tổ chức hội nghị trực tuyển tổng kết công tác cải cách thủ tục hà...

Kế hoạch số 11/KH-TANDTC ngày 22/01/2018 của TAND Tối cao triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 11/KH-TANDTC ngày 22/01/2018 của TAND Tối cao triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tro...

Kế hoạch số 172/KH_TANDTC ngày 14/11/2011 của TAND Tối cao - Tổng kết nghị quyết trung ương 7(Khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 172/KH_TANDTC ngày 14/11/2011 của TAND Tối cao - Tổng kết nghị quyết trung ương 7(Khóa IX) về việc tiếp tục đổi ...

Kế hoạch số 35/TANDTC ngày 05/3/2013 của TAND Tối cao - Về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 35/TANDTC ngày 05/3/2013 của TAND Tối cao - Về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của TAND Tối cao triển khai thực hiện kế hoạch giám sát ban hành kèm theo nghị quyết số 821/NQ-UBTVQH13 ngày 17/10/2014 của UBND Thường vụ quốc hội

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của TAND Tối cao triển khai thực hiện kế hoạch giám sát ban hành kèm theo nghị quyết s...

Kế hoạch số 164/TANDTC-PC ngày 16/7/2019 của TAND Tối cao sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 164/TANDTC-PC ngày 16/7/2019 của TAND Tối cao sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoạ...

Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của TAND Tối cao tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiêu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của TAND Tối cao tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong...

Kế hoạch số 459/KHLN-TANDTC-BTP ngày 04/10/2019 của TAND Tối cao - Bộ tư pháp thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và bộ tư pháp giai đoạn 2019 - 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 459/KHLN-TANDTC-BTP ngày 04/10/2019 của TAND Tối cao - Bộ tư pháp thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo...

Kế hoạch số 1053/KH-TCCB ngày 27/12/2019 của TAND Tối cao thực hiện đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" trong Tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1053/KH-TCCB ngày 27/12/2019 của TAND Tối cao thực hiện đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ c...

Kế hoạch số 355/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/12/2020 của TAND Tối cao thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tòa án nhân dân gia đoạn 2020-2025 và trong năm 2021

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 355/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/12/2020 của TAND Tối cao thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tòa án nhân dân gi...

Kế hoạch số 76/KH-BCĐ-TANDTC ngày 10/6/2021 của TAND Tối cao ban chỉ đạo xây dựng "Đề án xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu câu cải cách tư pháp"

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 76/KH-BCĐ-TANDTC ngày 10/6/2021 của TAND Tối cao ban chỉ đạo xây dựng "Đề án xây dựng tòa án điện tử ở Việt...

Kế hoạch số 390/KH-TANDTC ngày 06/11/2018 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các tòa án nhân dân cấp cao

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 390/KH-TANDTC ngày 06/11/2018 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các tòa án nhân dân cấp cao

Kế hoạch só 390/KH-TANDTC ngày 06/11/2018 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các tòa án nhân dân cấp cao

  VANTHONGLAW - Kế hoạch só 390/KH-TANDTC ngày 06/11/2018 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các tòa án nhân dân cấp cao

Kế hoạch số 577/KH-TAMDTC ngày 25/10/2022 của TAND Tối cao sơ kết thí điểm quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 577/KH-TAMDTC ngày 25/10/2022 của TAND Tối cao sơ kết thí điểm quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công...

Kế hoạch số 534/KH-TANDTC ngày 02/12/2019 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 534/KH-TANDTC ngày 02/12/2019 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và ...

Kế hoạch số 535/KH-TANDTC ngày 02/12/2019 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 535/KH-TANDTC ngày 02/12/2019 của TAND Tối cao kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân tối cao

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---