TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị m...

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  VANTHONGLAW - Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 ...

Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyế...

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Định

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "...

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt mới, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính doanh nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  VANTHONGLAW - Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt mới, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quy...

Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đăk Nông triển khai các hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đăk Nông triển khai các hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác ...

Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chị thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban bị thư trung ương đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới"

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum  triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của ...

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương bình và xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở lao động - thương bình và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục h...

Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

  VANTHONGLAW - Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện ...

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận

  VANTHONGLAW - Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm...

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  VANTHONGLAW - Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, b...

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉn...

Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/6/2023 cuat UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện chiến dịch đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 1, 2 đối vứi công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/6/2023 cuat UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện chiến dịch đăng ký, kích hoạt tài khoản...

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Đình ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

VANTHONGLAW - Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Đình ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội...

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai Triển khai thực hiện quyết định số 345/QĐ-TTG ngày 05/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai Triển khai thực hiện quyết định số 345/QĐ-TTG ngày 05/4/2023 c...

Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn...

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP.Cần Thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài nguyên và môi trường

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP.Cần Thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyê...

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

VANTHONGLAW - Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế gia...

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030

VANTHONGLAW - Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định ...

Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ

VANTHONGLAW - Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---