Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - Thương bình và xã hội thuộc chức năng quản lý của sở lao động - thương bình và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

 VANTHONGLAW - Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - Thương bình và xã hội thuộc chức năng quản lý của sở lao động - thương bình và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA S LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổibổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số điều của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội v việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

Căn c Quyết định số 1200/-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công b Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính b bãi b lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, th tc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi b lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1977/-UBND ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố  Nội v việc công b Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2294/-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công b Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Gim nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1895/TTr-SLĐTBXH ngày 11/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 51 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; 33 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi b 39 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc, thm quyền giải quyết của Trung ương; 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử đ phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

Số 05 (mã QT-05/LĐTL) Phần 1 lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động tại Phụ lục I, II ; số 12 (mã QT-01/NCC), số 13 (mã QT-02/NCC), số 14 (mã QT-03/NCC), số 15 (mã QT-04/NCC), số 16 (mã QT-05/NCC), số 17 (mã QT-06/NCC), s 18 (mã QT-07/NCC), số 19 (mã QT-08/NCC), số 21 (mã QT-10/NCC), số 22 (mã QT-11/NCC), số 23 (mã QT-12/NCC), số 24 (mã QT-13/NCC), số 25 (mã QT-14/NCC), số 26 (mã QT-15/NCC), số 28 (mã QT-17/NCC), số 29 (mã QT-18/NCC), số 30 (mã QT-19/NCC), số 33 (mã QT-22/NCC), số 34 (mã QT-23/NCC), số 35 (mã QT-24/NCC), số 36 (mã QT-25/NCC), số 37 (mã QT-26/NCC), số 38 (mã QT-27/NCC), số 39 (mã QT-28/NCC) Phần 3 lĩnh vực Người có công tại Phụ lục I, II; số 91 (mã QT-02/TE) Phần 8 lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc Trẻ em tại Phụ lục I, II; số 08 (mã QT-01/NCC), số 09 (mã QT-02/NCC) Phần 4 lĩnh vực Người có công tại Phụ lục III, IV; số 01 (mã QT-01/NCC), số 02 (mã QT-02/NCC) Phần 1 lĩnh vực Người có công tại Phụ lục V, VI; số 08 (mã QT-06/BTXH), s 09 (mã QT-07/BTXH) Phần 2 lĩnh vực Bo trợ xã hội-Giảm nghèo tại Phụ lục V, VI ban hành kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Số 9 (mã QT-29/NCC), số 10 (mã QT-30/NCC), số 11 (mã QT-31/NCC), số 12 (mã QT-32/NCC) Phần 3 lĩnh vực Người có công tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Số 36 (mã QT-37), số 37 (mã QT-38) Phần VII.B lĩnh vực Người có công tại Phụ lục I, II; số 01 (mã QT-39) Phần I.C lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCTTT UBNDTP Lê Hng Sơn;
- Sở Thông tin và Truyn thông;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP C.N.Trang, các phòng: KSTTHC, KGVX, THCB;
- Trung tâm báo chí thủ đô Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---