TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ tái định cư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ tái định cư. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

VANTHONGLAW - Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2...

Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 197/2004/NĐ-CP Hà Nội, ng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---