TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật quy hoạch đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật quy hoạch đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Quy hoạch đô thị 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2015

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 15 ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---