TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật thống kê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật thống kê. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác th...

Chương trình số 01/CTr-VKSTC ngày 03/1/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

  VANTHONGLAW - Chương trình số 01/CTr-VKSTC ngày 03/1/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thống kê và công nghệ thông tin nă...

Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án trong hệ thống tòa án

  VANTHONGLAW - Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết, x...

Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 của Viện kiể sát nhân dân tối cao - TAND Tối cao - Bộ công an - Bộ quốc phòng quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 của Viện kiể sát nhân dân tối cao - TAND Tối cao -...

Quyết định số 454/QĐ_TANDTC ngày 15/12/2020 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống số nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho tòa gia đình và người chưa thành niên

  VANTHONGLAW - Quyết định số 454/QĐ_TANDTC ngày 15/12/2020 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống số nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về ...

Quyết định số 289/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ trong hệ thống tòa án

VANTHONGLAW - Quyết định số 289/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ trong hệ thống tòa án

Quyết định số 288/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của tòa án

  VANTHONGLAW - Quyết định số 288/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của TAND Tối cao về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của tòa án

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---